Home_dari

ادبیات و زبان های رایگان!

<بازی برنده جایزه که به اطفال کمک می کند خواندن به زبان های دری و پشتو را بیاموزند و زبان های جدید را بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و بدون نیاز به اتصال به اینترنت کشف کنند!

یادگیری با انتورا، سگی که عاشق سرگرمی است تبدیل به یک ماجراجویی می شود. گرفتن حروف زنده در حالی که در مسیر راه معماها را حل میکنید و جوایز بدست میاورید. با انتورا، اطفال می توانند مهارت های زبانی خود را پله به پله یکی پس از دیگری توسعه دهند. شما نیازی به اتصال اینترنت ندارید بنابراین کودک شما می تواند در هر جای که باشد آنرا بازی کند.